Element.NamespaceURI

Element.NamespaceURI property

Το URI χώρου ονομάτων αυτού του κόμβου ή μηδενικό εάν δεν έχει καθοριστεί.

public override string NamespaceURI { get; }

Δείτε επίσης