Interface ITextureBrush

ITextureBrush interface

Ορίζει διεπαφή πινέλου που χρησιμοποιεί μια εικόνα για να γεμίσει το εσωτερικό ενός σχήματος.

public interface ITextureBrush : ITransformableBrush

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
ColorMap { get; }Ο αριθμός των στοιχείων πρέπει να είναι ζυγός. Κάθε ζυγό στοιχείο είναι παλιό χρώμα. Κάθε περίεργο στοιχείο είναι νέο χρώμα.
Image { get; }Λαμβάνει ή ορίζει την εικόνα που χρησιμοποιείται από το πινέλο.
ImageArea { get; }Καθορίζει το τμήμα της εικόνας που χρησιμοποιείται από το πινέλο. Αν ισούται με RectangleF.Empty τότε θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η εικόνα. Οι συντεταγμένες είναι σε pixel.
Opacity { get; }Λάβετε την τιμή αδιαφάνειας σε έναν πίνακα μετασχηματισμού χρώματος.

Δείτε επίσης