PdfDocumentInfo.Title

PdfDocumentInfo.Title property

Ο τίτλος του εγγράφου.

public string Title { get; set; }

Δείτε επίσης