Class TemplateData

TemplateData class

Samenvoegen (Gebruikers) gegevensobject.

public sealed class TemplateData

Constructeurs

NaamBeschrijving
TemplateData(string)Absoluut pad naar gegevensbestand (XML, JSON) op basis van initialisatie.
TemplateData(TemplateContentOptions)Inline content op basis van initialisatie (XML, JSON).

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ContentOptions { get; }Eigenschap inhoudsobject.
DataPath { get; }Eigenschap gegevenspad.

Zie ook