Class PdfDevice

PdfDevice class

Vertegenwoordigt weergave naar een pdf-document.

public class PdfDevice : Device<PdfGraphicContext, PdfRenderingOptions>

Constructeurs

NaamBeschrijving
PdfDevice(ICreateStreamProvider)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDevice klasse.
PdfDevice(Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDevice klasse.
PdfDevice(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDevice klasse.
PdfDevice(PdfRenderingOptions, ICreateStreamProvider)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDevice klasse door weergaveopties en streamprovider.
PdfDevice(PdfRenderingOptions, Stream)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDeviceklasse door opties en uitvoerstroom weer te geven.
PdfDevice(PdfRenderingOptions, string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDevice klasse door weergaveopties en uitvoerbestandsnaam.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
GraphicContext { get; }
Options { get; }

methoden

NaamBeschrijving
override AddRect(RectangleF)Voegt een rechthoek toe aan het huidige pad als een volledig subpad.
override BeginDocument(Document)Begint met het renderen van het document.
override BeginElement(Element, RectangleF)Begint met renderen van het element.
override BeginPage(SizeF)Begint met renderen van de nieuwe pagina.
override Clip(FillMode)Wijzigt het huidige uitknippad door het te kruisen met het huidige pad, waarbij de FillMode-regel wordt gebruikt om het te vullen gebied te bepalen. Deze methode beëindigt het huidige pad.
override ClosePath()Sluit het huidige subpad door een recht lijnstuk toe te voegen vanaf het huidige punt naar het beginpunt van het subpad. Als het huidige subpad al gesloten is, doet “ClosePath” niets. Deze operator beëindigt het huidige subpad. Door nog een segment aan het huidige pad toe te voegen, begint een nieuw subpad, , zelfs als het nieuwe segment begint bij het eindpunt dat wordt bereikt door de “ClosePath”-methode.
override CubicBezierTo(PointF, PointF, PointF)Voegt een kubieke Bézier-curve toe aan het huidige pad. De curve loopt van het huidige punt naar het punt pt2, met pt1 en pt2 als de Bézier-controlepunten. Het nieuwe huidige punt is pt3.
Dispose()
override DrawImage(byte[], ImageType, RectangleF)Tekent de opgegeven afbeelding.
override EndDocument()Beëindigt de weergave van het document.
override EndElement(Element)Beëindigt het renderen van het element.
override EndPage()Beëindigt het renderen van de huidige pagina.
override Fill(FillMode)Vult het hele gebied dat wordt ingesloten door het huidige pad. Als het pad uit meerdere niet-verbonden subpaden bestaat, vult het de binnenkant van alle subpaden, samen beschouwd. Deze methode beëindigt het huidige pad.
override FillText(string, PointF)Vult de opgegeven tekenreeks op de opgegeven locatie.
override Flush()Spoelt alle gegevens naar uitvoerstroom.
override LineTo(PointF)Voegt een recht lijnstuk toe vanaf het huidige punt aan het punt (pt). Het nieuwe huidige punt is pt.
override MoveTo(PointF)Begint een nieuw subpad door het huidige punt te verplaatsen naar de coördinaten van de parameter pt, waarbij elk verbindingslijnsegment wordt weggelaten. Als de vorige padconstructiemethode in het huidige pad ook “MoveTo” was, overschrijft de nieuwe “MoveTo” deze; geen overblijfsel van de vorige “MoveTo”-bewerking blijft in het pad.
override RestoreGraphicContext()Herstelt de volledige grafische context naar de vorige waarde door deze uit de stapel te halen.
override SaveGraphicContext()Duwt een kopie van de volledige grafische context naar de stapel.
override Stroke()Trekt een lijn langs het huidige pad. De gestreepte lijn volgt elk recht of gebogen segment in het pad, gecentreerd op het segment met evenwijdige zijden. Elk van de subpaden van het pad wordt afzonderlijk behandeld. Deze methode beëindigt het huidige pad.
override StrokeAndFill(FillMode)Lijnt en vult het huidige pad. Deze methode beëindigt het huidige pad.
override StrokeText(string, PointF)Lijnt de gespecificeerde tekstreeks uit op de gespecificeerde locatie.

Andere leden

NaamBeschrijving
class PdfGraphicContextBevat huidige grafische besturingsparameters voor het PdfDevice. Deze parameters bepalen het globale raamwerk waarbinnen de grafische operators uitvoeren.

Zie ook