Class DeviceTGraphicContextTRenderingOptions

Device<TGraphicContext,TRenderingOptions> class

Vertegenwoordigt basisklasse voor implementatie van bepaalde weergaveapparaten.

public abstract class Device<TGraphicContext, TRenderingOptions> : IDevice
    where TGraphicContext : GraphicContext, new()
    where TRenderingOptions : RenderingOptions
ParameterBeschrijving
TGraphicContextGrafische context die de huidige grafische besturingsparameters bevat
TRenderingOptionsWeergave opties

Eigenschappen

NaamBeschrijving
GraphicContext { get; }Krijgt de grafische context
Options { get; }Krijgt weergave-opties.

methoden

NaamBeschrijving
abstract AddRect(RectangleF)Voegt een rechthoek toe aan het huidige pad als een volledig subpad.
virtual BeginDocument(Document)Begint met het renderen van het document.
abstract BeginElement(Element, RectangleF)Begint de weergave van het knooppunt.
virtual BeginPage(SizeF)Begint met renderen van de nieuwe pagina.
abstract Clip(FillMode)Wijzigt het huidige uitknippad door het te kruisen met het huidige pad, waarbij de FillMode-regel wordt gebruikt om het te vullen gebied te bepalen. Deze methode beëindigt het huidige pad.
abstract ClosePath()Sluit het huidige subpad door een recht lijnstuk toe te voegen vanaf het huidige punt naar het beginpunt van het subpad. Als het huidige subpad al gesloten is, doet “ClosePath” niets. Deze operator beëindigt het huidige subpad. Door nog een segment aan het huidige pad toe te voegen, begint een nieuw subpad, , zelfs als het nieuwe segment begint bij het eindpunt dat wordt bereikt door de “ClosePath”-methode.
abstract CubicBezierTo(PointF, PointF, PointF)Voegt een kubieke Bézier-curve toe aan het huidige pad. De curve loopt van het huidige punt naar het punt pt2, met pt1 en pt2 als de Bézier-controlepunten. Het nieuwe huidige punt is pt3.
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
abstract DrawImage(byte[], ImageType, RectangleF)Tekent de opgegeven afbeelding.
virtual EndDocument()Beëindigt de weergave van het document.
abstract EndElement(Element)Beëindigt de weergave van het knooppunt.
virtual EndPage()Beëindigt het renderen van de huidige pagina.
abstract Fill(FillMode)Vult het hele gebied dat wordt ingesloten door het huidige pad. Als het pad uit meerdere niet-verbonden subpaden bestaat, vult het de binnenkant van alle subpaden, samen beschouwd. Deze methode beëindigt het huidige pad.
abstract FillText(string, PointF)Vult de opgegeven tekenreeks op de opgegeven locatie.
virtual Flush()Spoelt alle gegevens naar uitvoerstroom.
abstract LineTo(PointF)Voegt een recht lijnstuk toe vanaf het huidige punt aan het punt (pt). Het nieuwe huidige punt is pt.
abstract MoveTo(PointF)Begint een nieuw subpad door het huidige punt te verplaatsen naar de coördinaten van de parameter pt, waarbij elk verbindingslijnsegment wordt weggelaten. Als de vorige padconstructiemethode in het huidige pad ook “MoveTo” was, overschrijft de nieuwe “MoveTo” deze; geen overblijfsel van de vorige “MoveTo”-bewerking blijft in het pad.
virtual RestoreGraphicContext()Herstelt de volledige grafische context naar de vorige waarde door deze uit de stapel te halen.
virtual SaveGraphicContext()Duwt een kopie van de volledige grafische context naar de stapel.
abstract Stroke()Trekt een lijn langs het huidige pad. De gestreepte lijn volgt elk recht of gebogen segment in het pad, gecentreerd op het segment met evenwijdige zijden. Elk van de subpaden van het pad wordt afzonderlijk behandeld. Deze methode beëindigt het huidige pad.
abstract StrokeAndFill(FillMode)Lijnt en vult het huidige pad. Deze methode beëindigt het huidige pad.
abstract StrokeText(string, PointF)Lijnt de gespecificeerde tekstreeks uit op de gespecificeerde locatie.

Andere leden

NaamBeschrijving
class DeviceConfiguration<TGraphicContext,TRenderingOptions>Vertegenwoordigt configuratieobject voor apparaten.
enum PageWritingStrategy<TGraphicContext,TRenderingOptions>Specificeert soorten strategieën voor het schrijven van pagina’s in output stream\streams.

Zie ook