Aspose.Html.Dom.Attributes

Aspose.Html.Dom.Attributes ad alanı, herhangi bir nesne (düğüm, öğe, …) özelliğini veya davranışını belirten veya nitelendiren birleştirilmiş öznitelik sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
DOMConstructorAttributeW3C. tarafından tanımlanan bir yapıcıyı belirtir.
DOMNameAttributeW3C. tarafından tanımlandığı şekliyle resmi DOM nesne adını belirtir.
DOMNamedPropertyGetterAttributeYöntemin adlandırılmış özellik alıcısı olarak kullanılacağını belirtir.
DOMNoInterfaceObjectAttributeBir arabirimde [NoInterfaceObject] genişletilmiş özniteliği görünürse, bu, ECMAScript bağlamasında arabirim için bir arabirim nesnesinin bulunmadığını gösterir.
DOMNullableAttributeBir DOM nesnesine boş değer atanabileceğini belirtir.
DOMObjectAttributeNesnenin bu öznitelikle işaretlendiğini belirtir, W3C. tarafından tanımlanır
DOMTreatNullAsAttributeÜye değerinin null değerinin belirtilen değer olarak ele alınacağını belirtir.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
AccessorsW3C. tarafından tanımlanan üye erişimcilerin numaralandırmasını temsil eder.