Class DOMNameAttribute

DOMNameAttribute class

W3C. tarafından tanımlandığı şekliyle resmi DOM nesne adını belirtir.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNameAttribute : Attribute

yapıcılar

İsimTanım
DOMNameAttribute(string)Yeni bir örneğini başlatır.DOMNameAttribute sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; }DOM adını alır.

Ayrıca bakınız