Aspose.Imaging.FileFormats.Dng.Decoder

Der Namespace enthält DNG-Decodertypen

Klassen

Klasse Beschreibung
ImageOtherParameters Andere Bildparameter
ImageParameters Dng-Bildparameter
RawData Die Rohdaten im DNG-Format