WmfSetViewportExt

WmfSetViewportExt constructor

The default constructor.

public WmfSetViewportExt()

See Also