WmfSetViewportOrg

WmfSetViewportOrg constructor

The default constructor.

public WmfSetViewportOrg()

See Also