XmpMeta

XmpMeta constructor (1 of 2)

Initializes a new instance of the XmpMeta class.

public XmpMeta(string toolkitVersion)
Parameter Type Description
toolkitVersion String Adobe XMP toolkit version.

See Also


XmpMeta constructor (2 of 2)

Initializes a new instance of the XmpMeta class.

public XmpMeta()

See Also