WmfSetDibToDev

WmfSetDibToDev constructor

Конструктор по умолчанию.

public WmfSetDibToDev()

Смотрите также