PdfDocumentInfo

PdfDocumentInfo class

Den här klassen representerar en uppsättning metadata för dokumentbeskrivning.

public class PdfDocumentInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfDocumentInfo() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Author { get; set; } Hämtar eller ställer in författaren till dokumentet.
Keywords { get; set; } Hämtar eller ställer in nyckelord för dokumentet.
Subject { get; set; } Hämtar eller ställer in ämnet för dokumentet.
Title { get; set; } Hämtar eller ställer in titeln på dokumentet.

Se även