EmfRegionData

EmfRegionData()

初始化EmfRegionData类的新实例。

public EmfRegionData()

也可以看看


EmfRegionData(Rectangle)

初始化EmfRegionData类的新实例。

public EmfRegionData(Rectangle rectangle)
范围 类型 描述
rectangle Rectangle 矩形。

也可以看看