EmfSetLinkedUfis

EmfSetLinkedUfis class

EMR_SETLINKEDUFIS 记录将链接字体的 UniversalFontIds(第 2.2.27 节)设置为 在字符查找期间使用。

public sealed class EmfSetLinkedUfis : EmfStateRecordType

构造函数

姓名 描述
EmfSetLinkedUfis(EmfRecord) 初始化EmfSetLinkedUfis类的新实例。

特性

姓名 描述
Size { get; set; } 获取或设置记录的大小
Type { get; set; } 获取或设置类型。
Ufis { get; set; } 获取或设置 UniversalFontId 类型的 uNumLinkedUFI 元素数组,它指定 链接字体的标识符。

也可以看看