Aspose.Note.Saving.Pdf

DenPdf namnutrymmet innehåller klasser som sparar till PDF-format.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PdfImageCompression Anger vilken typ av komprimering som tillämpas på bilder i PDF-filen.