Aspose.Note.Saving

DenSaving namnutrymmet innehåller klasser som sparar i olika format.

Klasser

Klass Beskrivning
AlwaysSplitObjectsAlgorithm Delar ett objekt i flera delar om det inte får plats på originalsidan.
HtmlSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar dokument i HTML-format.
ImageBinarizationOptions Alternativ för bildens binarisering.
ImageSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar dokumentsidor till bilder.
KeepPartAndCloneSolidObjectToNextPageAlgorithm Lägger till objektets övre del längst ner på sidan och klonar hela objektet till nästa sida om det inte får plats på originalsidan.
KeepSolidObjectsAlgorithm Flyttar hela objektet till nästa sida om det inte får plats på originalsidan.
NotebookHtmlSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar anteckningsboken i HTML-format.
NotebookImageSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar anteckningsboksidor till bilder.
NotebookOneSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar anteckningsboken i OneNote-format.
NotebookPdfSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar anteckningsboksidor till PDF.
NotebookSaveOptions En abstrakt basklass som representerar anteckningsbokens sparalternativ för ett visst format.
NotebookSaveOptions<TDocumentSaveOptions> En abstrakt basklass som representerar anteckningsbokens sparalternativ för ett visst format och ger gemensamma sparalternativ för alla underordnade dokumentnoder.
OneSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar dokument i OneNote-format.
PageSplittingAlgorithm Basklass för att dela ett objekt om det inte passar på originalsidan.
PdfSaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du renderar dokumentsidor till PDF.
PrintOptions Alternativ som används för att skriva ut ett dokument.
SaveOptions En abstrakt basklass som representerar dokumentsparalternativ för ett visst format.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
BinarizationMethod Anger binariseringsmetod för en bild.
ColorMode Bildens färgläge.
TiffCompression Anger vilken typ av komprimering som ska användas när ett dokument sparas i TIFF-format.