HtmlSaveOptions

HtmlSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när du sparar dokument i HTML-format.

public class HtmlSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
HtmlSaveOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
CssPerPageGeneration { get; set; } Hämtar eller ställer in om StyleSheet-filen ska genereras för varje ny sida separat.
CssSavingCallback { get; set; } Hämtar eller ställer in återuppringningen som anropas för att skapa resurs för att lagra CSS.
DocumentPerPageGeneration { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om generering av dokument per sida är aktiverat.
ExportCss { get; set; } Hämtar eller ställer in hur css exporteras.
ExportFonts { get; set; } Hämtar eller ställer in hur teckensnitt exporteras.
ExportImages { get; set; } Hämtar eller ställer in hur bilder exporteras.
FontFaceTypes { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnittstyper.
FontSavingCallback { get; set; } Hämtar eller ställer in återuppringningen som anropas för att skapa resurs för att lagra teckensnitt.
FontsSubsystem { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnittets inställningar som ska användas medan de sparas
ImageSavingCallback { get; set; } Hämtar eller ställer in återuppringningen som anropas för att skapa resurs för att lagra bild.
PageCount { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet sidor som ska sparas. Som standard ärMaxValue vilket innebär att alla sidor i dokumentet kommer att renderas.
PageIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in indexet för den första sidan som ska sparas. Som standard är 0.
PageSavingCallback { get; set; } Hämtar eller ställer in återuppringningen som anropas för att skapa resurs till butikssida.
SaveFormat { get; } Hämtar formatet som dokumentet sparas i.

Exempel

Visar hur man sparar ett dokument i html-format med att lagra alla resurser (css/fonts/images) till en separat fil.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
var document = new Document(Path.Combine(dataDir, "Aspose.one"));

var options = new HtmlSaveOptions()
       {
         ExportCss = ResourceExportType.ExportAsStream,
         ExportFonts = ResourceExportType.ExportAsStream,
         ExportImages = ResourceExportType.ExportAsStream,
         FontFaceTypes = FontFaceType.Ttf
       };
document.Save(dataDir + "document_out.html", options);

Visar hur man sparar ett dokument till en stream i html-format med inbäddning av alla resurser (css/fonts/images).

string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
var document = new Document(Path.Combine(dataDir, "Aspose.one"));

var options = new HtmlSaveOptions()
       {
         ExportCss = ResourceExportType.ExportEmbedded,
         ExportFonts = ResourceExportType.ExportEmbedded,
         ExportImages = ResourceExportType.ExportEmbedded,
         FontFaceTypes = FontFaceType.Ttf
       };

var r = new MemoryStream();
document.Save(r, options);

Visar hur man skapar ett dokument och sparar i html-format specificerat antal sidor.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Initiera OneNote-dokument
Document doc = new Document();

Page page = doc.AppendChildLast(new Page());

// Standardstil för all text i dokumentet.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
page.Title = new Title()
       {
         TitleText = new RichText() { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
         TitleDate = new RichText() { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
         TitleTime = new RichText() { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
       };

// Spara i HTML-format
dataDir = dataDir + "CreateAndSavePageRange_out.html";
doc.Save(dataDir, new HtmlSaveOptions
         {
           PageCount = 1,
           PageIndex = 0
         });

Visar hur man sparar ett dokument i html-format med lagring av alla resurser (css/fonts/images) genom att använda användardefinierade callbacks.

// Koden nedan skapar 'documentFolder'-mappen som innehåller document.html, 'css'-mappen med 'style.css'-filen, 'images'-mappen med bilder och 'fonts'-mappen med typsnitt.
// 'style.css'-filen kommer att innehålla i slutet följande sträng "/* Denna rad har lagts till för att streama manuellt av användaren */"
var savingCallbacks = new UserSavingCallbacks()
             {
               RootFolder = "documentFolder",
               CssFolder = "css",
               KeepCssStreamOpened = true,
               ImagesFolder = "images",
               FontsFolder = "fonts"
             };
var options = new HtmlSaveOptions
       {
         FontFaceTypes = FontFaceType.Ttf,
         CssSavingCallback = savingCallbacks,
         FontSavingCallback = savingCallbacks,
         ImageSavingCallback = savingCallbacks
       };

if (!Directory.Exists(savingCallbacks.RootFolder))
{
  Directory.CreateDirectory(savingCallbacks.RootFolder);
}

string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();
var document = new Document(Path.Combine(dataDir, "Aspose.one"));

using (var stream = File.Create(Path.Combine(savingCallbacks.RootFolder, "document.html")))
{
  document.Save(stream, options);
}

using (var writer = new StreamWriter(savingCallbacks.CssStream))
{
  writer.WriteLine();
  writer.WriteLine("/* This line is appended to stream manually by user */");
}

Se även