ImageBinarizationOptions

ImageBinarizationOptions class

Alternativ för bildens binarisering.

public class ImageBinarizationOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageBinarizationOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BinarizationMethod { get; set; } Hämtar eller ställer in binariseringsmetoden. Standardvärdet ärFixedThreshold .
BinarizationThreshold { get; set; } Hämtar eller ställer in tröskelvärde för binariseringsmetod med fast tröskel. Standardvärdet är 128.

Exempel

Visar hur man sparar ett dokument som binär bild med Otsus metod.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document oneFile = new Document(dataDir + "Aspose.one");

dataDir = dataDir + "SaveToBinaryImageUsingOtsuMethod_out.png";

// Spara dokumentet som gif.
oneFile.Save(dataDir, new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png)
            {
              ColorMode = ColorMode.BlackAndWhite,
              BinarizationOptions = new ImageBinarizationOptions()
                         {
                           BinarizationMethod = BinarizationMethod.Otsu,
                         }
            });

Visar hur man sparar ett dokument som binär bild med hjälp av fast tröskel.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Ladda dokumentet i Aspose.Note.
Document oneFile = new Document(dataDir + "Aspose.one");

dataDir = dataDir + "SaveToBinaryImageUsingFixedThreshold_out.png";

// Spara dokumentet som gif.
oneFile.Save(dataDir, new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png)
             {
               ColorMode = ColorMode.BlackAndWhite,
               BinarizationOptions = new ImageBinarizationOptions()
                            {
                              BinarizationMethod = BinarizationMethod.FixedThreshold,
                              BinarizationThreshold = 123
                            }
             });

Se även