Aspose.Note.Saving.Pdf

Pdf ad alanı, PDF formatına kaydetme gerçekleştiren sınıflar içerir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
PdfImageCompression PDF dosyasındaki görüntülere uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.