SpellCheckError.Length

SpellCheckError.Length property

Μήκος λέξης με λάθος ορθογραφία στο κείμενο εισαγωγής.

public int Length { get; set; }

Δείτε επίσης