SpellCheckError.Word

SpellCheckError.Word property

Η λέξη που γράφεται λάθος.

public string Word { get; set; }

Δείτε επίσης