License.IsLicensed

License.IsLicensed property

Λαμβάνει μια τιμή που υποδεικνύει εάν το προϊόν έχει άδεια χρήσης.

public bool IsLicensed { get; }

Αξία περιουσίας

αληθής εάν το προϊόν έχει άδεια, σε διαφορετική περίπτωση,ψευδής .

Δείτε επίσης