Aspose.OCR.Filters

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
InterpolationFilterType Interpolationer, används för skalbilder.