Class TemplateProcessor

TemplateProcessor class

Κατηγορία για επεξεργασία προτύπων και εικόνων. Κάθε παρουσία αυτής της κλάσης λειτουργεί με ένα μόνο πρότυπο OMR. Είναι σε θέση να αναγνωρίσει εικόνες του προτύπου που καθορίζονται στον κατασκευαστή.

public class TemplateProcessor

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
Recalculate(RecognitionResult, int)Ενημερώνει το αποτέλεσμα αναγνώρισης χρησιμοποιώντας ακριβείς παραμέτρους.
RecognizeFolder(string, int)Αναγνωρίζει εικόνες από τον φάκελο
RecognizeImage(MemoryStream, int)Αναγνώριση εικόνας από ροή μνήμης
RecognizeImage(string, int)Αναγνωρίζει την εικόνα
RecognizeMultiPageTemplate(string[], int)Αναγνωρίζει το πρότυπο πολλών σελίδων

Παραδείγματα

OmrEngine engine = new OmrEngine();
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);
RecognitionResult result = templateProcessor.RecognizeImage(imagePath);
string csvResult = result.GetCsv();

Δείτε επίσης