BlockConfig.BorderType

BlockConfig.BorderType property

Τύπος σχεδιασμένου περιγράμματος

public BorderType BorderType { get; set; }

Δείτε επίσης