BlockConfig.IsClipped

BlockConfig.IsClipped property

Εάν αποκλειστεί true, και όλο το περιεχόμενό του θα αποκοπεί ως εικόνα κατά την αναγνώριση

public bool IsClipped { get; set; }

Δείτε επίσης