TableHeaderConfig.Name

TableHeaderConfig.Name property

Τιμή κειμένου

public override string Name { get; set; }

Δείτε επίσης