RecognizeFolder

TemplateProcessor.RecognizeFolder method

Känner igen bilder från folder

public RecognitionResult[] RecognizeFolder(string folderPath, int recognitionThreshold = -100)
Parameter Typ Beskrivning
folderPath String Sökvägen till mappen där bilderna som ska kännas igen finns
recognitionThreshold Int32 (Valfritt) Igenkänningströskeln i intervallet (0…100). Endast element som fylls över tröskelvärdet kommer att räknas som ifyllda.

Returvärde

Erkännanderesultatet

Se även