PsDocument.ClosePage

PsDocument.ClosePage method

Ολοκληρώστε την τρέχουσα σελίδα.

public void ClosePage()

Δείτε επίσης