Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf

Den Aspose.Page.Xps.Presentation.Pdf namnutrymme tillhandahåller klasser för att rendera XPS -dokument till PDF-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfDeviceKlassinkapslande bildkomponerande enhet.
PdfEncryptionDetailsInnehåller detaljer för en pdf-kryptering.
PdfSaveOptionsKlass för sparalternativ för XPS-som-PDF.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
PdfEncryptionAlgorithmEnum för krypteringsläge. Beskriv med hjälp av algoritm och nyckellängd. Denna enum är utökad för att ytterligare kunna öka funktionaliteten. Denna enum implementerar “Base-to-Core”-mönster.
PdfImageCompressionAnger vilken typ av komprimering som tillämpas på bilder i PDF-filen.
PdfTextCompressionAnger en typ av komprimering som tillämpas på allt innehåll i PDF-filen utom bilder.