SaveOptions.AdditionalFontsFolders

SaveOptions.AdditionalFontsFolders property

指定转换器应在其中为输入文档查找字体的其他文件夹。 默认文件夹是标准字体文件夹,操作系统在其中查找内部需要的字体。

public string[] AdditionalFontsFolders { get; set; }

也可以看看