PdfJavaScriptStripper

PdfJavaScriptStripper class

Klasse zum Entfernen des gesamten Java-Script-Codes.

public sealed class PdfJavaScriptStripper

Konstrukteure

Name Beschreibung
PdfJavaScriptStripper() Default_Constructor

Methoden

Name Beschreibung
Strip(Stream, Stream) Entfernen Sie Java Script aus dem Dokument.
Strip(string, string) Java Script aus dem Dokument entfernen.

Siehe auch