EmbeddedFileCollection.DeleteByKey

EmbeddedFileCollection.DeleteByKey method

Deletes file from the collection by its key in the collection.

public void DeleteByKey(string key)
ParameterTypeDescription
keyStringKey name.

See Also