Aspose.PDF för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
Aspose
Aspose.Foundation.UriResolver
Aspose.Foundation.UriResolver.RequestResponses
Aspose.Pdf Den Aspose.Pdf är ett rotnamnområde för alla klasser av Aspose.Pdf-bibliotek som antingen finns direkt i det Dokumenteraeller indirekt genom flera undernamnsutrymmen.
Aspose.Pdf.Annotations Den Aspose.Pdf.Annotationsnamnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med olika typer av åtgärder, destinationer och andra funktioner i dokumentet som traditionellt kallas interaktivt tillhandahållande innebär att användaren kan interkommunicera med det.
Aspose.Pdf.Devices Den Aspose.Pdf.Devicesnamnutrymme tillhandahåller klasser som används för att representera dokument som bild(er) eller en vanlig text. Så dokument kan skickas vidare till text eller olika grafiska enheter vilket betyder att vi vill få det textuell eller grafisk representation.
Aspose.Pdf.Drawing Den Aspose.Pdf.Drawing namnutrymme tillhandahåller klasser som beskriver grafiska primitiver som båge, linje, cirkel etc. Motsvarande objekt kan användas för att skapa nya dokument.
Aspose.Pdf.Facades Den Aspose.Pdf.Facadesnamnområdet tillhandahåller klasser som ursprungligen kom från Aspose.Pdf.Kit. Dessa klasser används för att manipulera documents för att utföra operationer som sammanlänkning, stämpling, signering, anteckning etc. men på hög nivå utan tillgång till dokumentets inre struktur.
Aspose.Pdf.Forms Den Aspose.Pdf.Formsnamnområdet har klasser som beskriver former (standard, statisk, dynamisk) och olika typer av fält som textruta, listbox, alternativknapp etc.
Aspose.Pdf.GroupProcessor De Aspose.Pdf.GroupProcessor namnområdet tillhandahåller klasser som används för att arbeta med text och typsnitt.
Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators De Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators namespace tillhandahåller klasser som används för att skapa instanser av GroupProcessor-klasser.
Aspose.Pdf.LogicalStructure Den Aspose.Pdf.Tagged.LogicalStructure är ett namnområde för klasser i PDF Logical Structure.
Aspose.Pdf.Operators Den Aspose.Pdf.Operatorer är ett namnområde för operatörsimplementeringar. Dessa klasser beskriver operatorer som används i PDF-sidans innehåll.
Aspose.Pdf.Optimization Den Aspose.Pdf.Optimering är ett namnområde för klasser för hantering av dokumentoptimeringsprocessen.
Aspose.Pdf.PdfAOptionClasses Den Aspose.PdfAOptionClasses är ett namnområde för PDF/A-konverteringsalternativ.
Aspose.Pdf.Sanitization Den Aspose.Pdf.Sanitization är ett namnområde för saneringsoperationer.
Aspose.Pdf.Structure Den Aspose.Pdf.Structure namespace tillhandahåller klasser som hjälper till att arbeta med en logisk struktur i ett dokument som presenterar organisationen av dokumentet i kapitel och sektioner eller identifiering av speciella element som figurer, tabeller och fotnoter.
Aspose.Pdf.Tagged Den Aspose.Pdf.Tagged är ett namnområde för klasser för stöd för taggade PDF-dokument.
Aspose.Pdf.Text Den Aspose.Pdf.Textnamnutrymme tillhandahåller klasser som gör det möjligt att extrahera text, lägga till text, manipulera befintlig text i ett dokument. Den innehåller också klasser som gör det möjligt att extrahera, ersätta, ersätta teckensnitt i ett dokument.
Aspose.Pdf.XfaConverter Den Aspose.Pdf.XfaConverter namnområdet tillhandahåller klasser som gör det möjligt att konvertera XFA.