Measure

Measure class

Klass som beskriver Mät koordinatsystem.

public class Measure

Konstruktörer

namn Beskrivning
Measure(Annotation) Skapar måttobjekt för måttanteckningar.

Egenskaper

namn Beskrivning
AngleFormat { get; set; } En talformatmatris för mätning av vinklar.
AreaFormat { get; set; } En matris med talformat för mätning av area.
DistanceFormat { get; set; } En sifferformatmatris för mätning av avstånd i valfri riktning.
Origin { get; set; } Punkt som ska ange ursprunget för mätningskoordinatsystemet i standardkoordinater för användarutrymme.
ScaleRatio { get; set; } En textsträng som uttrycker skalförhållandet för ritningen.
SlopeFormat { get; set; } En talformatmatris för mätning av lutningen på en linje.
XFormat { get; set; } En matris med talformat för mätning av förändring längs x-axeln och, om Y inte är närvarande, även längs y-axeln
XYFactor { get; set; } En faktor som ska användas för att omvandla de största enheterna längs y-axeln till de största enheterna längs x-axeln.
YFormat { get; set; } En talformatmatris för mätning av förändring längs y-axeln.

Se även