Aspose.Pdf.Drawing

Den Aspose.Pdf.Drawing namnutrymme tillhandahåller klasser som beskriver grafiska primitiver som båge, linje, cirkel etc. Motsvarande objekt kan användas för att skapa nya dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
Arc Representerar båge.
Circle Representerar cirkel.
Curve Representerar bezier-kurva.
Ellipse Representerar ellips.
GradientAxialShading Representerar gradient axiell skuggningsklass.
GradientRadialShading Representerar gradient radiell skuggningstyp.
Graph Representerar graf - grafikgeneratorparagraf.
Line Representerar linje.
Path Representerar båge.
PatternColorSpace Representerar basmönsterklass.
Rectangle Representerar rektangel.
Shape Representerar form - basgrafikobjektet.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ImageFormat Denna uppräkning representerar bildformat.