Bottom

Ellipse.Bottom property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger ellipsens bottenposition.

public double Bottom { get; set; }

Se även