AutoRotateMode

AutoRotateMode enumeration

Rotationsriktningen när dokumentet skrivs ut.

public enum AutoRotateMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen rotation.
ClockWise1Rotationsriktningen är medurs.
AntiClockWise2Rotationsriktningen är moturs.

Se även