AutoRotateMode

AutoRotateMode enumeration

Rotationsriktningen när dokumentet skrivs ut.

public enum AutoRotateMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen rotation.
ClockWise 1 Rotationsriktningen är medurs.
AntiClockWise 2 Rotationsriktningen är moturs.

Se även