Bookmark

Bookmark class

Representerar ett bokmärke.

public sealed class Bookmark

Konstruktörer

namn Beskrivning
Bookmark() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Action { get; set; } Hämtar eller ställer in åtgärden bunden med bokmärket. Om Sidnummer visas kan åtgärden inte specificeras. Åtgärdstypen inkluderar: “GoTo”, “GoToR”, “Launch”, “Named”.
BoldFlag { get; set; } Hämtar eller ställer in den fetstilta flaggan för bokmärkets titel.
ChildItems { get; set; } Får eller sätter bokmärkets barn.
CustomAcorbatViewerMenuActionName { get; set; } Åtgärdsnamnet som motsvarar exekvering av ett menyalternativ i Acrobat viewer.
Destination { get; set; } Hämtar eller ställer in bokmärkets målsida. Krävs om åtgärden är inställd som sträng.Empty.
ItalicFlag { get; set; } Hämtar eller ställer in den kursiverade flaggan för bokmärkets titel.
Level { get; set; } Hämtar eller ställer in bokmärkets hierarkinivå.
Open { get; set; } Hämtar eller ställer in bokmärkesstatus (öppna, stäng).
PageDisplay { get; set; } Hämtar eller ställer in typen av visningsbokmärkes målsida.
PageDisplay_Bottom { get; set; } Hämtar eller ställer in den nedre koordinaten för sidvisning.
PageDisplay_Left { get; set; } Hämtar eller ställer in den vänstra koordinaten för sidvisning.
PageDisplay_Right { get; set; } Hämtar eller ställer in rätt koordinat för sidvisning.
PageDisplay_Top { get; set; } Hämtar eller ställer in den översta koordinaten för sidvisning.
PageDisplay_Zoom { get; set; } Hämtar eller ställer in zoomfaktorn för sidvisning.
PageNumber { get; set; } Hämtar eller ställer in numret på bokmärkets destinationssida.
RemoteFile { get; set; } Hämtar eller ställer in filen (sökvägen) som krävs för “GoToR”-åtgärden för bokmärket.
Title { get; set; } Hämtar eller ställer in bokmärkets titel.
TitleColor { get; set; } Hämtar eller ställer in färgen på bokmärkets titel.

Se även