PdfFileStamp

PdfFileStamp class

Klass för att lägga till stämplar (vattenstämpel eller bakgrund) till PDF-filer.

public sealed class PdfFileStamp : SaveableFacade

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfFileStamp() Konstruktör av PdfFileStamp. Indatafil och utdatafil kan specificeras via motsvarande egenskaper.
PdfFileStamp(Document) Initierar nyPdfFileStamp objekt på basen avdocument .

Egenskaper

namn Beskrivning
AttachmentName { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på bilagan när resultatet av operationen lagras i HttpResponse-objekt som bilaga.
ContentDisposition { get; set; } Hämtar eller ställer in hur innehåll ska lagras när resultatet av operationen lagras i HttpResponse-objektet. Möjligt värde: inline / attachment. Standard: inline.
ConvertTo { set; } Ställer in PDF-filformat. Resultatfilen kommer att sparas i angivet filformat. Om den här egenskapen inte anges sparas filen i standard PDF-format utan konvertering.
Document { get; } Får dokumentfasaden arbetar på.
KeepSecurity { get; set; } Behåller säkerheten om sant. (Denna funktion kommer att implementeras i nästa versioner).
NumberingStyle { get; set; } Hämtar eller ställer in sidnumreringsstil. Möjliga värden: Numerals Arabic, NumeralsRomanVersaler, NumeralsRomanGeser, BokstäverAppercase, LettersLowercase
OptimizeSize { get; set; } Hämtar eller ställer in optimeringsflagga. Lika resursströmmar i den resulterande filen slås samman till ett PDF-objekt om denna flagga är inställd. Detta gör det möjligt att minska den resulterande filstorleken men kan orsaka långsammare exekvering och större minneskrav. Standardvärde: false.
PageHeight { get; } Får höjden på första sidan i källfilen.
PageNumberRotation { get; set; } Hämtar eller ställer in rotation av sidnummer. Rotationen är i grader. Standard är 0.
PageWidth { get; } Får bredden på första sidan i inmatningsfilen.
Response { get; set; } Hämtar eller ställer in svarsobjekt där resultatet av operationen kommer att lagras.
SaveOptions { get; set; } Hämtar eller ställer in sparalternativ när resultatet lagras som HttpResponse. Standardvärde: PdfSaveOptions.
StampId { get; set; } Stämpel-ID för nästa stämpel som lagts till (inklusive sidhuvuden/tittare/sidnummer).
StartingNumber { get; set; } Hämtar eller ställer in startnummer för första sidan i inmatningsfilen. Nästa sidor kommer att numreras från detta värde. Till exempel om StartingNumber är inställt på 100 kommer dokumentsidorna att ha nummer 100, 101, 102…

Metoder

namn Beskrivning
AddFooter(FormattedText, float) Lägger till sidfot på dokumentets sidor.
AddFooter(Stream, float) Lägger till bild som sidfot på sidan.
AddFooter(string, float) Lägger till bild som sidfot på dokumentets sidor.
AddFooter(FormattedText, float, float, float) Lägger till sidfot på dokumentets sidor.
AddFooter(Stream, float, float, float) Lägger till bild som sidfot på sidan.
AddFooter(string, float, float, float) Lägger till bild som sidfot på sidorna.
AddHeader(FormattedText, float) Lägger till sidhuvud på sidan.
AddHeader(Stream, float) Lägger till bild som rubrik på sidorna.
AddHeader(string, float) Lägger till bild som rubrik på filens sidor.
AddHeader(FormattedText, float, float, float) Lägger till sidhuvud till filsidorna.
AddHeader(Stream, float, float, float) Lägger till bild överst på sidan.
AddHeader(string, float, float, float) Lägger till bild som rubrik på sidorna.
AddPageNumber(FormattedText) Lägger till sidnummer på sidan. Sidnummer kan innehålla #-tecken som kommer att ersättas med sidnummer. Sidnummer placeras längst ner på sidan centrerat horisontellt.
AddPageNumber(string) Lägg till sidnummer i filen. Sidnummertext kan innehålla #-tecken som kommer att ersättas med sidans nummer. Sidnummer placeras längst ner på sidan centrerat horisontellt.
AddPageNumber(FormattedText, int) Lägger till sidnummer på sidorna.
AddPageNumber(string, int) Lägger till sidnummer på sidorna.
AddPageNumber(FormattedText, float, float) Lägger till sidnummer på den angivna positionen på sidan.
AddPageNumber(string, float, float) Lägger till sidnummer på den angivna positionen på sidan.
AddPageNumber(FormattedText, int, float, float, float, float) Lägger till sidnummer på sidorna i dokumentet.
AddPageNumber(string, int, float, float, float, float) Lägger till sidnummer på sidorna i dokumentet.
AddStamp(Stamp) Lägger till stämpel till filen.
virtual BindPdf(Document) Initierar fasaden.
virtual BindPdf(Stream) Initierar fasaden.
virtual BindPdf(string) Initierar fasaden.
override Close() Stänger öppnade filer och sparar ändringar. Varning. Om in- eller utströmmar är specificerade stängs de inte av metoden Close().
Dispose() Disponerar fasaden.
override Save(Stream) Sparar dokument i angiven ström.
override Save(string) Sparar resultatet i angiven fil.

Fält

namn Beskrivning
const PosBottomLeft Nedre vänstra position.
const PosBottomMiddle Nedre mittposition.
const PosBottomRight Nedre högra position.
const PosSidesLeft Vänster position.
const PosSidesRight Höger position.
const PosUpperLeft Övre låtposition.
const PosUpperMiddle Övre mittläge.
const PosUpperRight Höger övre position.

Se även