ReplaceTextStrategy.Scope

ReplaceTextStrategy.Scope enumeration

Omfattning där ersätt textoperation tillämpas REPLACE_FIRST som standard

public enum Scope

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ReplaceFirst 0 Ersätt endast första förekomsten av texten på var och en av de berörda sidorna
ReplaceAll 1 Ersätt alla textförekomster på alla berörda sidor

Se även