ReplaceTextStrategy

ReplaceTextStrategy class

Den här klassen innehåller parametrar som definierar PdfContentEditor-beteendet när ReplaceText-operationen utförs.

public sealed class ReplaceTextStrategy

Konstruktörer

namn Beskrivning
ReplaceTextStrategy() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
IsRegularExpressionUsed { get; set; } Om det är falskt är strängen att hitta en enkel text. Om sant är strängen att hitta reguljärt uttryck.
NoCharacterBehavior { get; set; } Åtgärd som utförs när inget lämpligt teckensnitt hittas för ändrad text (Kasta undantag / Ersätt annat teckensnitt / Ersätt ändå).
ReplaceScope { get; set; } Omfattning av ersättningsåtgärden (ersätt första förekomst eller ersätt alla förekomster).

Se även