ExternalSignature

ExternalSignature class

Skapar en frikopplad PKCS#7Friliggande signatur med hjälp av ett X509Certificate2. Den stöder usb-smartkort, tokens utan exporterbara privata nycklar.

public class ExternalSignature : Signature

Konstruktörer

namn Beskrivning
ExternalSignature(X509Certificate2) Skapar en frikopplad PKCS#7Friliggande signatur med hjälp av ett X509Certificate2. Den stöder usb-smartkort, tokens utan exporterbara privata nycklar.

Egenskaper

namn Beskrivning
Authority { get; set; } Namnet på den person eller myndighet som undertecknar dokumentet.
ByteRange { get; } En matris med par av heltal (startbyteoffset, längd i byte) som ska beskriva det exakta byteintervallet för sammandragsberäkningen.
Certificate { get; } Certifikatet med den privata nyckeln.
ContactInfo { get; set; } Information tillhandahållen av undertecknaren för att göra det möjligt för en mottagare att kontakta undertecknaren för att verifiera signaturen, t.ex. ett telefonnummer.
CustomAppearance { get; set; } Får/ställer in det anpassade utseendet.
Date { get; set; } Tidpunkten för signering.
Location { get; set; } CPU-värdnamnet eller den fysiska platsen för signeringen.
OcspSettings { get; set; } Hämtar/ställer in ocsp-inställningar.
Reason { get; set; } Orsaken till undertecknandet, såsom (jag håller med…).
ShowProperties { get; set; } Tvinga att visa/dölja signaturegenskaper. Om ShowProperties är sant har signaturfältet fördefinierat utseendeformat (strängar som ska representera): ——————— ———————–x000d_ Digitalt signerad av {certifikatsubjekt} Datum: {signature.Date} Orsak: {signature.Reason} Plats: { signatur.Plats} ————————————————– var {X} är platshållare för X-värdet. Även signatur kan ha bild, i det här fallet placeras listade strängar över bilden. ShowProperties är sant som standard.
TimestampSettings { get; set; } Hämtar/ställer in tidsstämpelinställningar.
UseLtv { get; set; } Får/ställer in ltv-valideringsflagga.

Metoder

namn Beskrivning
Verify() Verifiera dokumentet angående denna signatur och returnera true om dokumentet är giltigt eller på annat sätt falskt.

Se även