SignatureCustomAppearance

SignatureCustomAppearance class

En abstrakt klass som representerar signaturanpassat utseendeobjekt.

public sealed class SignatureCustomAppearance

Konstruktörer

namnBeskrivning
SignatureCustomAppearance()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
BackgroundColor { get; set; }Får/ställer in bakgrundsfärg. Standardvärde: Transparent.
ContactInfoLabel { get; set; }Får/ställer in kontaktinformationsetikett. Standardvärde: “Contact”.
Culture { get; set; }Får/ställer in kulturinformationsvärde. Standardvärde: InvariantCulture.
DateSignedAtLabel { get; set; }Får/ställer in datumsignerad etikett. Standardvärde: “Date”.
DateTimeFormat { get; set; }Hämtar/ställer in datum- och tidsformat. Standardvärde: “åååå.MM.dd HH:mm:ss”.
DateTimeLocalFormat { get; set; }Hämtar/ställer in datetime lokalt format. Standardvärde: “åååå.MM.dd HH:mm:ss zzz”.
DigitalSignedLabel { get; set; }Får/ställer in digital signerad etikett. Standardvärde: “Digitalt signerad av”.
FontFamilyName { get; set; }Hämtar/ställer in teckensnittets efternamn. Det borde finnas i dokumentet. Standardvärde: Arial.
FontSize { get; set; }Hämtar/ställer in teckenstorlek. Standardvärde: 10.
ForegroundColor { get; set; }Hämtar/ställer in förgrundsfärg (textfärg). Standardvärde: Blue.
LocationLabel { get; set; }Hämtar/ställer in platsetikett. Standardvärde: “Location”.
ReasonLabel { get; set; }Får/ställer in orsaksetikett. Standardvärde: “Reason”.
Rotation { get; set; }Hämtar eller ställer in signaturrotation.
ShowContactInfo { get; set; }Får/ställer in synlighet för kontaktinformation. Standardvärde: true.
ShowLocation { get; set; }Får/ställer in platssynlighet. Standardvärde: true.
ShowReason { get; set; }Får/ställer in orsakssynlighet. Standardvärde: true.

Se även