IPdfTypeExtractor

IPdfTypeExtractor interface

Representerar gränssnitt för att interagera med extraktor.

public interface IPdfTypeExtractor : IDisposable, IDocumentPageTextExtractor, IDocumentTextExtractor

Egenskaper

namn Beskrivning
IsFastExtractionUsed { get; } Returnerar om snabb extraktionsmekanism används.
PageCount { get; } Returnerar antal sidor.
Version { get; } Returnerar version.

Metoder

namn Beskrivning
Dispose() Kasta.
ExtractAllText() Returnerar en samling av extraherade textvärden.
ExtractPageText(int) Returnerar sidtext.

Se även