AttributeOwnerStandard

AttributeOwnerStandard class

Representerar ägare av standardattribut.

public sealed class AttributeOwnerStandard

Egenskaper

namn Beskrivning
Owner { get; } Skaffa attributägare.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.
explicit operator Utför en explicit konvertering frånString tillAttributeOwnerStandard .

Fält

namn Beskrivning
static readonly Css_100 CSS-1.00 attributägare.
static readonly Css_200 CSS-2.00 attributägare.
static readonly Html_320 HTML-3.20 attributägare.
static readonly Html_401 HTML-4.01 attributägare.
static readonly Layout Layoutattributägare.
static readonly List Listattributägare.
static readonly Oeb_100 OEB-1.00 attributägare.
static readonly PrintField PrintField-attributägare.
static readonly Rtf_105 RTF-1.05 attributägare.
static readonly Table Tabellattributägare.
static readonly Xml_100 XML-1.0.0 attributägare.

Se även