IndexElement

IndexElement class

Representerar indexstrukturelement i logisk struktur.

public sealed class IndexElement : GroupingElement

Egenskaper

namn Beskrivning
ActualText { get; set; } Hämtar eller ställer in den faktiska texten för strukturelement.
AlternativeText { get; set; } Hämtar eller ställer in den alternativa texten för strukturelement.
Attributes { get; } BlirStructureAttributeCollection objekt.
ChildElements { get; } Får barnsamling avElement objekt.
DefaultAttributeOwner { get; } BlirAttributeOwnerStandard objekt.
ExpansionText { get; set; } Hämtar eller ställer in expansionstexten för strukturelement.
ID { get; } Hämtar ID för strukturelement.
Language { get; set; } Hämtar eller ställer in språket för strukturelement.
ParentElement { get; } Hämta överordnat element.
StructureType { get; } Hämtar typ av strukturelement.
Title { get; set; } Hämtar eller ställer in titeln för strukturelement.

Metoder

namn Beskrivning
AppendChild(Element) Lägg tillElement till samling av barn.
ChangeParentElement(StructureElement) Ändra överordnat element för nuvarande strukturelement
ClearId() Rensa ID för strukturelement.
FindElements<T>(bool) Hitta element av en given typ
GenerateId() Generera ID för strukturelement.
SetId(string) Anger ID för strukturelement.
SetTag(string) Ställer in anpassad tagg för strukturelement.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även