ITextElement

ITextElement interface

Gränssnitt för att presentera textstrukturelement.

public interface ITextElement

Egenskaper

namn Beskrivning
StructureTextState { get; } BlirStructureTextState objekt för textstrukturelement.

Metoder

namn Beskrivning
SetText(string) Lägger till textinnehåll till aktuellt textelement.

Se även